Vedtægter og love

Vedtægter og love for “Bridgeklubben ” under Club Danés


§ 1 Klubbens navn og formål
Stk. 1 Klubbens navn er ”Bridgeklubben” (i det efterfølgende kaldet BCD) og er
stiftet under Club Danés. Klubbens hjemsted er Mijas Costa.

Stk. 2 Klubbens formål er at arrangere og lede faste spilledage i BCD,
bridgeturneringer og hertil knyttede arrangementer, såvel sportslige som sociale.

§ 2 Medlemmernes rettigheder og pligter
Stk. 1 Kun medlemmer af Club Danés kan optages som medlem af BCD. Optagelse
som medlem og betaling herfor sker på kontoret i Club Danés eller til BCD´s bestyrelse.

Stk. 2 Brugerbetaling og spillegebyr fastsættes af BCD i samråd med bestyrelsen i
Club Danés.

Stk. 3 Kun medlemmer kan deltage i BCD´s arrangementer, dog kan gæstespillere
deltage mod et af bestyrelsen i BCD fastsat gebyr. Gæstespillere kan kun deltage
4 gange per sæson, herefter kræves medlemskab.

BCD´s bestyrelse fastlægger klubbens præmiepolitik.

Stk. 4. Ved deltagelse i BCD´s arrangementer, er såvel spillere, som eventuelle gæster,
pligtige at efterkomme henstillinger fra spilleledelsen og/eller et af BCD´s
bestyrelsesmedlemmer.

§ 3 Klubbens ledelse
Stk. 1. BCD drives af en bestyrelse på mindst 4 og max. 6 medlemmer. Bestyrelsen
konstituerer sig selv, idet der vælges 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær og evt. 2 menige bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter samt 1 revisor. Bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for 2 år på klubbens årlige generalforsamling, dog vælges, på den stiftende generalforsamling, halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne for kun 1 år. (Næstformand og sekretær).

Stk. 2. Fratræder et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen udpege en stedfortræder, som fungerer indtil førstkommende generalforsamling.

§ 4 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er BCD’s højeste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 1 måned inden generalforsamlingen
i Club Danés. Tidspunkt og sted fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3. Indkaldelse med udførlig dagsorden sker efter bestyrelsens valg skriftligt, ved
bekendtgørelse i de danske medier eller ved opslag ved kontoret senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Stk. 4. Den ordinære generalforsamlings dagsorden :

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om BCD’s virksomhed.
3. Aflæggelse af regnskab og budget
4. Forslag til fastsættelse af spillegebyr
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
7. Eventuelt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til BCD’s formand senest 1 måned før generalforsamlingen og medtages på dagsordenen. Kandidater til bestyrelse kan opstilles på generalforsamlingen, men skal forinden, og indenfor ovennævnte tidsfrist, skriftligt meddele bestyrelsen, at de er villige til at modtage valg.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst 25 af medlemmerne,
forudsat at dette antal overstiger 10 % af medlemstallet, til bestyrelsen indsender skriftligt krav herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. En sådan generalforsamling skal indkaldes senest 1 måned efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen. BCD´s bestyrelse kan på eget initiativ indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes i perioderne 1.maj til 30. september og 15. december til 15. januar.

§ 6 Afstemning
Stk. 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte.

Stk. 2. Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har alle spillende medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3. Alle beslutninger, undtagen beslutning om vedtægtsændringer eller om klubbens opløsning, afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Stk. 4. Ved valg af bestyrelse stemmes der skriftligt, hvis der er opstillet flere end 3 kandidater. I tilfælde af stemmelighed foretages om fornødent omvalg blandt de kandidater, der har opnået lige mange stemmer. Samme regler for omvalg gælder, hvis der er opstillet flere end 6 kandidater på den stiftende generalforsamling.

§ 7 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Ændring af vedtægter kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær general-
forsamling og skal, for at være gyldig, efterfølgende godkendes af bestyrelsen i Club
Danés.

Stk. 2. Vedtægtsændringen skal være opført på generalforsamlingens dagsorden og
være fremsendt sammen med indkaldelsen. Stemmereglerne følger bestemmelserne i
§9 Stk.2.

§ 8 Sanktioner
Stk. 1. Såfremt et medlem udviser upassende opførsel, nægter at rette sig efter
klubbens regler eller på anden måde obstruerer klubbens aktiviteter eller omdømme,
kan medlemmet af bestyrelsen i BCD idømmes karantæne i op til 4 uger. Inden idømmelse af boden skal medlemmet gøres opmærksom på sin uhensigtsmæssige optræden, første gang mundtlig, og herefter med en skriftlig advarsel, som fremsendes i kopi til bestyrelsen i Club Danés.

BCD’s etiske regler følger derudover Dansk Bridgeforbunds regelsæt.

Stk. 2. Hvis et medlems opførsel gentagne gange giver anledning til påtale eller er af
en særlig grov karakter, kan sagen forelægges bestyrelsen i Club Danés med en indstilling til eksklusion af medlemmet.

§ 9 Klubbens opløsning
Stk. 1. Forslag om klubbens opløsning kan kun fremsættes af bestyrelsen og kan kun
behandles på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Beslutningen skal, for
at være gyldig, efterfølgende godkendes af bestyrelsen i Club Danés.

Stk. 2. For at opløsning kan besluttes, må 75 % af medlemmerne stemme herfor. Såfremt 75 % af medlemmerne ikke er fremmødt, men 75 % af de fremmødte stemmer for forslaget, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan godkendes ved simpelt stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Godkendt af bestyrelsen i Bridgeklubben den 10/02/2010
Carl Tobiasen – Formand
Godkendt af bestyrelsen i Club Danés
Benny Olsen – Formand
Bent Flindt – Næstformand
HelleMarcussen – Sekretær