Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling den 19. marts 2023 kl. 11.00

Optælling af fremmødte medlemmer og fuldmagter
Til stede var 55 stemmeberettigede hvoraf 5 var ved fuldmagter, hermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag af Birgitte Theill som dirigent blev bekræftet med applaus.

Birgitte Theill takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet indkaldelsen var udsendt den 11. februar 2023.

Dirigenten gav ordet til formanden.

Formandens beretning
Jeg vil gerne indlede dette års beretning med at sige, det har været et ualmindelig spændende år – hvis og når vi kigger tilbage på de udfordringer, der har været i løbet af året – ingen i bestyrelsen kan klage over, at der ikke har noget at se til – det har aldrig været kedeligt …………

Vi har i løbet haft masser af arrangementer og vi har oplevet en fantastisk støtte fra sponsorer og fra kunstnere – der gerne vil komme i vores klub og underholde – en vigtig aktivitet for klubbens fremtid. Vi startede året godt med at få en stor donation fra HELLE HOLLIS for udlejning af biler via vores hjemmeside – faktisk satte vi rekord hos HELLE HOLLIS – en rekord som vi selvfølgelig selv slog betydeligt med udlejningen i året 2022 – som vi har modtaget i starten af dette år. Tak til Helle Hollis – tak til Schrøder Fonden for endnu en flot donation – tak til alle vores sponsorer – ved vores arrangementer – sponsorer på terrassen og på hjemmesiden – uden jeres støtte havde vi ikke klaret 2022.

I året 2022 blev vi også udfordret eller angrebet af vedvarende rygter om nedlukning – hver gang vi i bestyrelsen håbede på lidt ro – så kom der nye fortællinger om en forestående lukning. Så efter sommeren der besluttede bestyrelsen at indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling, hvor en ny plan blev præsenteret og hvor vi understregede, at bestyrelsen absolut ikke havde nogen planer om at lukke Club Danés – tværtimod – så ønskede og det ønsker vi fortsat, at finde muligheder for at skabe udvikling og skabe nye tiltag for klubbens fremtid på Costa del Sol – vi har brug for et samlingssted til socialsamvær – til at drive vores foreningsliv – til afholdelse af kulturarrangementer samt god underholdning for medlemmer samt gæster i huset – derfor blev det nye tiltag vedtaget med stor opbakning på den ekstra ordinære generalforsamling – DET DANSKE HUSstedet, hvor vi mødes.. og dette projekt er vi i fuld gang med at rulle ud.

Vi fik også opgaven at kigge på muligheder for et nyt og billigere sted at drive vores forening og restaurant – vi har set på flere muligheder, men det er ikke nemt. Der er flere ting der skal lykkes – der både være plads vores foreninger – til at have arrangementer – p-pladser og så må det ikke ligge for langt væk.

Vi fandt nogle egnede steder – problemet var den økonomiske del – vi har som sagt igen formue og enten skulle der bruges for mange penge på renovering for at få det godkendt og i et tilfælde, hvor det hele var perfekt – og huslejen på et rimeligt niveau – der kræver ejeren af restauranten 450.000 euro for selve overtagelsen.

Vi arbejder fortsat videre på dette, men lige nu holder vi fast i vores dejlige hus – men de øgede omkostninger og husets stand er en udfordring.

Vi har i året 2022 oplevet en god tilgang af medlemmer, men desværre har vi også mistet medlemmer – så medlemstallet har været en anelse fremadgående og dette arbejder vi fortsat hårdt på at fremme.

I løbet af 2022 blev vi også ramt af udfordringer med kontoret, da Lis Faarup var sygemeldt det meste af året. Vi fik løst dette med frivillig arbejdskraft og driften blev også lagt om og grundet de økonomiske udfordringer og administrative omlægninger, så har vi måtte nedlægge denne stilling i starten af 2023, hvilket betyder en nødvendig besparelse i vores driftsomkostninger.

Som sagt, så har vi haft masser af opgaver der skulle løses, og her vil jeg gerne takke de mange medlemmer der givet os en ekstra hjælpende hånd for at skabe aktivitet i vores forening, der har hjulpet med at skabe ekstra indtægter og aktivitet til vores overlevelse.

Jeg vil gerne give en ekstra tak til jer alle – og ingen er glemt for dette flotte arbejde. Vores tidligere Formand Jens Gylling har lavet et fantastisk arbejde sammen med en masse frivillige – dette betyder utrolig meget – ikke kun jeres flotte arbejde med velgørenheds-arbejde, men Jens er altid klar til at hjælpe, når det brænder på og det er jeg taknemlig for.

Helle Thygesen har igen i år sat vores klub på plakaten – sammen med sine trofaste hjælpere blev der igen i år lavet en flot indsamling af julegave til spanske børn.

En gruppe frivillige fik også i år lavet et fantastisk julearrangement for børnefamilierne – tusind tak for denne imponerende indsats.

Tak til Lissi og Finn, der altid er klar til at hjælpe med både oprydning og praktisk arbejde – vi er blevet helt afhængig af jeres store indsats for klubben.

En stor tak til alle jer der har hjulpet med driften af vores kontor, da det begyndte at brænde på. Jeg tillader mig i denne forbindelse at sende en stor tak til Gunna – uanset hvornår vi har haft brug for hjælp, så er du stillet op – både med kontoret, biblioteket, oprydning, bankospil og ved vores arrangementer. En stor tak til alle de frivillige i alle vores foreninger – selvom I også er udfordret på medlemstallet – så laver I et kæmpe arbejde for at skabe en vigtig del af vores DNA.

I denne takketale, der skal der også lyde en tak til vores restaurant – Thomas Schou Petersen – Kim i køkkenet og alle medarbejderne i løbet af året – uden jeres indsats, så havde vi ikke kunne drive klubben. Jeg vil i denne beretning gerne sige ekstra stor tak til Thomas for din indsats igennem de mange, mange år – desværre har du valgt at søge nye græsgange fra maj i år – vi vil savne dit smil og dine mange frække bemærkninger, men vi er glade for at du lovet at hjælpe en ny i gang i restauranten – så vi kan fortsætte vores aktiviteter.

Til sidst vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen for en fantastisk indsats i 2022 – I har lavet et godt arbejde – I har været med til at holde fast i en udvikling under meget svære forhold – og jeg vil gerne sige en kæmpe tak til Gitte – uden din indsats – uden din drivkraft og vilje til at det skal lykkes, så havde vi ikke nået så langt – du har om nogen taget ansvar og ejerskab for klubbens overlevelse og udvikling.

Jeg vil slutte årets beretning med at kigge lidt fremad – for fortiden skal vi være taknemlig for – vi skal lære af den og vi skal bruge energien på fremtiden. Vi er godt i gang med en masse aktiviteter og nye tiltag – vi har haft nogle fantastiske arrangementer, men vi er fortsat udfordret på økonomien – vi skal finde nye indtægter hurtigt – og vi har brug for hjælp. Men kommer vi igennem 2023, så ser jeg mere lyst på fremtiden.

På den ekstra ordinære generalforsamling talte mange om ekstra donationer og økonomisk hjælp. Vi har brug for penge for at komme igennem 2023 – om det skal ske ved at vi alle giver et ekstra tilskud til klubben – eller om vi skal undersøge muligheden for at låne lidt penge – så skal vi finde en løsning…….Der er så mange nye tiltag i gang – vi har samtaler med interesserede til forpagtning af vores restaurant – også her vil der komme nye udviklende tiltag. Vi har lavet en aftale med Det Internationale Theater – der vil skabe nye aktiviteter her i klubben som også betyder, at vi vil opleve nye gæster og gæster fra England, da mange englændere følger denne teatergruppe.

Vi arbejder tæt sammen med Jacob Haugaard og hans venner for at få endnu mere kontakt med danske kunstnere – så vi kan skabe endnu mere kultur og oplevelser.

Vi mistede for kort tid siden vores gode ven, Morten Møller, der med sit firma SunShine PR & Events sikrede underholdning og indtægter til DET DANSKE HUS samt kontakter til nye sponsorer/virksomheder – et arbejde vi nu selv skal fortsætte – han skabte vejen for os – nu er det op til os at fortsætte dette. En stor tak til Morten Møller for hans store arbejde og engagement for DET DANSKE HUS.

Så kære venner – vi har så meget at kæmpe for – lad os vise at vi kan og vil stå sammen om DET DANSKE HUS & Club Danés – denne perle skal igen skinne på Solkysten.

Som jeg fortalte tidligere, så har vi i 2022 miste medlemmer – nogle er rejst hjem til Danmark for at fortsætte livet i trygge rammer i det danske samfund. Coronaen har været en stor årsag til dette.

Vi har desværre også mistet en del medlemmer i 2022 og i starten af 2023, der er gået bort – så derfor vil jeg gerne bede alle at rejse sig og sammen med os hold et minuts stilhed.

Æret være deres minde.

Formandens beretning blev taget til efterretning og godkendt.

Godkendelse af regnskab
Kassereren Gitte D’Arcy præsenterede regnskabet i hovedtal. Der har været samlede indtægter fra hhv. kontingent og arrangementer på i alt 45.647€ og samlede udgifter på 53.155€. Dette giver et underskud i 2022 på 7.508€ mod et budgetteret underskud på 4.965€. Sammenlignet med det forventede resultat for 2022, som bestyrelsen præsenterede på den ekstraordinære generalforsamling på 16.987€, er det er væsentlig forbedring, men dog stadig et underskud.

Regnskabet blev godkendt.

Godkendelse af budget og kontingent for næste år
Budgettet for 2024 er baseret på uændret kontingent. De samlede forventede indtægter udgør 49.000€ og de samlede forventede udgifter udgør 55.750€, hvilket giver et samlet forventet underskud for 2024 på 6.750€.

Antallet af medlemmer var den 31. december på 190. Antallet af medlemmer var den 19. marts på 189 medlemmer.

Væsentligt at bemærke er at på trods af en nedgang i antallet af medlemmer, som enten er rejst til Danmark eller gået bort, så har vi fået 29 nye medlemmer siden den 1. januar 2023.

Kontingentet foreslås uændret på 100€ for 2024.

Budget og kontingent blev godkendt.

Valg af bestyrelse og suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 

  • Lissie Nielsen
  • Erik Hansen
  • Carl Eric Engel

De ønsker alle genvalg og blev valgt.

Bestyrelsen består af – Claus Beyer Ottedahl, Gitte D’Arcy, Lissi Nielsen, Erik Hansen, Carl-Eric Engel og Gerda Ehlers.

Der blev ikke nye valgt Suppleanter. Susanne Pedersen er fortsat suppleant.

Valg af revisor og suppleant
Følgende revisorer var på valg: 

  • Dorthe Christoffersen

Agnes Schelde ønskede ikke at modtage genvalg

Dorthe Christoffersen blev valgt som revisor. Der blev ikke valgt revisorsuppleant.

Eventuelt
Et medlem efterspurgte den gamle tradition med at bære fanen ind og synge sangen – I Danmark er jeg født? – Det vil vi prøve at huske igen til næste år.

Forslag om etablering af en service-gruppe af håndværkere. De udfører små-reparationer for klubbens medlemmer. Medlemmerne betaler for denne service og pengene går til ubeskåret til klubben. Håndværkerne donerer altså deres tid maks. 1-2 timer til klubben.

Der blev ligeledes spurgt til at etablere et samarbejde med Ældresagen i Danmark. Der har været kontakt til Ældresagen, men de har afvist samarbejdet – de fastholder, at Ældresagen er for danskere i Danmark.

Dirigenten Birgitte Theill takkede herefter for god ro og orden.

Mijas, den 19. marts 2023

Birgitte Theill  – Dirigent

Claus Beyer v. Ottedahl – Formand                  

Gitte D’Arcy – Kasserer