Generalforsamling

INDKALDELSE TIL DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I 
CLUB DANÈS DANSK SPANSK SAMVIRKE 
FUENGIROLA/MIJAS 
Søndag den 20. marts 2022 kl. 11.00 i Casa Danesa

Dagsorden: 
Åbning 
1. Optælling af fremmødte medlemmer og fuldmagter 
2. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning 
4. Godkendelse af regnskab
5. Godkendelse af budget og kontingent for næste år                                                               

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
7. Valg af revisorer og revisorer suppleanter 
8. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 
9. Eventuelt 

Ad pkt. 7: 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
Claus Beyer Ottedahl 
Sekretær Dorte Hansen udtræder af bestyrelsen
Suppleanterne Gunna Truelsen og Lisbeth Lavbjerg Witzel udtræder af bestyrelsen 

Ad pkt 8: 
Følgende revisorer er på valg: 
Henning Lindgren
Per Soelberg                                                                                                                
 
Følgende revisorsuppleanter er på valg:
 
Jette Bütow
                                                                                             

Husk at forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde Senest 14 dage før generalforsamlingen.

Medlemmer der ønsker at stille op til valg skal meddele deres ønske 8 hverdagen inden generalforsamlingen. 

Årsregnskab 2021 og budget 2022 kan afhentes på kontoret 10 dage før generalforsamlingen. 

Love og vedtægter kan læses på hjemmesiden: www.clubdanes.