Love og vedtægter

      Vedtægter for  Asociación Hispano Danesa  – DET DANSKE HUS – Club Danés  

– Dansk Spansk Samvirke

                                                                                                         

Generelle bestemmelser

§ 1. Navn og art

”Asociación Dansk Spansk Samvirke (Asociación Hispano-Danésa)”, i dag omdøbt til DET DANSKE HUS & Club Danés (Dansk Spansk Samvirke) stiftedes i Fuengirola (Malaga) i 1981 i overensstemmelse med det i Den Spanske Grundlovs § 22 fastsatte. Den registreredes den 2. februar 1982 som en non profitforening med foreningskarakter, som registreret på foreningsregisteret i Malaga, 1`ste afdeling med nr. 984. I kraft af nærværende vedtægter er foreningen blevet tilpasset den Organiske Lov 1/2002 om foreninger af 22. marts, vedrørende foreningsfrihed samt øvrige gældende bestemmelser til uddybning og anvendelse af nævnte lov, samt tilhørende lovbestemmelser. Foreningen ledes i henhold til nærværende vedtægter.

§ 2. Hjemsted

Hjemstedet er Urb. Haza del Algarrobo, Carretera de Mijas km. 2,2, Mijas, Malaga

§ 3. Virkeområde

Foreningen udøver primært sin virksomhed i Malaga-provinsen.

§ 4. Varighed

Foreningen stiftes på ubegrænset tid.

§ 5. Formål og aktiviteter

Foreningen vil drive en kulturel og social nonprofitforening, der er religiøst og politisk uafhængig.

 1. Foreningen har til formål at fremme det gensidige kendskab og venskab mellem turister og bosiddende danskere.
 2. At udføre gratis hjælpevirksomhed for skandinaver, der ønsker at udøve fritidsaktiviteter i Malaga-provinsen.

     c.   At hjælpe og orientere medlemmerne.

      d.   Forbedre de sociale relationer med henblik på at undgå de problemer, der kan være forbundet med at bosætte sig i udlandet.

Til varetagelse af disse formål udøver foreningen følgende aktiviteter:

 1. Organisere rejser og konferencer.
 2. Støtte de offentlige institutioner i deres relationer til skandinaviske borgere.
 3. Stille bibliotek til rådighed.
 4. Udbrede disse aktiviteter i medierne med henblik på at nå frem til alle danskere og spaniere, der ønsker at fremme de fælles relationer.
 5. Markere de helligdage, der er af betydning for medlemmerne.

Det er overordnet foreningens formål at være et center af kulturel, undervisende og underholdende karakter samt at udgøre et socialt netværk for turister og fastboende danskere.

Betingelser for optagelse og udmeldelse, sanktioner og ekskludering af medlemmer.

§ 6. Erhvervelse af medlemskab

Til erhvervelse af medlemskab er det en betingelse at være myndig samt have interesse for foreningens formål. Indmeldelsen skal godkendes af bestyrelsen og der skal af medlemmet være indbetalt det af bestyrelsen fastsatte årskontingent, som forfalder til betaling hvert år den 1´ste januar. Der kan i foreningen være følgende medlemstyper:

 1. Medlemmer, der er optaget i foreningen ved dennes stiftelse eller på et senere tidspunkt.
 2. Æresmedlemmer er medlemmer, som på grund af deres anseelse eller fordi de i særlig grad har bidraget til foreningens udvikling, har gjort sig fortjent til en sådan udmærkelse. Det henhører under generalforsamlingen at udnævne æresmedlemmer.

§ 7. Fortabelse af medlemskab

Et medlemskab kan fortabes af følgende årsager:

 1. Ved frivillig skriftlig udmelding til bestyrelsen.
 2. Ved manglende kontingentbetaling, såfremt betalingen er overskredet med 2 måneder i henhold til den fastsatte betalingsfrist 1´ste januar.
 3. Ved grov overtrædelse af nærværende vedtægter eller de af foreningens bestyrelse trufne beslutninger.
 4. Ved anvendelse af foreningen til formål, der er uforeneligt med foreningens virke, eller ved misbrug af foreningens repræsentation.

I tilfælde af punkt a. er det tilstrækkeligt at forelægge udmeldelsen for foreningens sekretariat.

I tilfælde af punkt b. skal kassereren forelægge formanden eller bestyrelsen dokumentation for den manglende kontingentindbetaling.

I tilfælde af punkt c. og d. behandler bestyrelsen sanktionssagen ved en høring af de pågældende implicerede.

  Medlemmers rettigheder og forpligtelser.

§ 8.  Medlemmers rettigheder

Medlemmer har følgende rettigheder

a. Alle medlemmer har tale- og stemmeret på generalforsamlingerne. Hvert medlem har én stemme. Alle medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter samt i dennes ledelsesorganer.

b. Forud for vedtagelse af disciplinære foranstaltninger skal medlemmet være gjort bekendt med grundene for sanktionen.

 1. Alle medlemmer har adgang til foreningens dokumentation.
 2. Medlemmerne kan gennem bestyrelsen gøre brug af foreningens effekter og installationer.
 3. Medlemmer har ret til at anfægte de af bestyrelsen trufne beslutninger, hvis de strider mod loven eller nærværende vedtægter.

§ 9. Forpligtelser

Medlemmerne har følgende forpligtelser:

 1. At deltage og samarbejde i varetagelsen af foreningens formål.
 2. At betale det fastsatte kontingent eller andre ydelser der i henhold til vedtægterne måtte pålægges medlemmet.
 1. At opfylde de forpligtelser, der fremgår af vedtægtens bestemmelser.
 2. At iagttage og opfylde de af bestyrelsen eller generalforsamlingen trufne beslutninger.

§ 10. Æresmedlemmers rettigheder og forpligtelser

Æresmedlemmerne har de samme forpligtelser som almindelige medlemmer med undtagelse af dem, der er indeholdt i § 9. stk. b

Om ledelses og bestyrelses administration

Om generalforsamlingen

§ 11. Generalforsamlingen

 Generalforsamlingen er det højeste og suveræne organ, som udtrykker foreningens og medlemmernes vilje.

Generalforsamlingen kan være af ordinær eller ekstraordinær karakter med de kompetencer, der angives i nærværende vedtægter.

§ 12. Bemyndigelse til indkaldelse af generalforsamlinger                                                          

Generalforsamlinger indkaldes på initiativ af bestyrelsesformanden eller efter en bestyrelsesbeslutning eller efter en begæring fra mindst 25 underskrivende medlemmer – forudsat at dette antal overstiger 10 % af det legale antal af medlemmer. Generalforsamlinger kan ikke indkaldes til afholdelse i perioden fra 1. maj til 1.september.

Efter beslutning om afholdelse af generalforsamling, skal formanden indkalde hertil inden for en frist af 28 hverdage regnet fra beslutningens dato.

Medlemmernes begæring om generalforsamling skal indeholde dagsorden og vedlægges eventuel nødvendig dokumentation. Formanden indkalder til et generalforsamlingsmøde inden for en frist på 15 dage regnet fra fremsendelse af begæringen.

§ 13. Den ordinære generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i løbet af marts måned hvert år.

Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning for det forløbne år.

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 28 hverdages varsel og indkaldelsen skal indeholde tid og sted samt dagsorden.

10 dage forinden kan ethvert medlem, der ønsker det, gennemgå hele dokumentationen, herunder beretningen, balancen, årsregnskabet for det foregående år, påtegningen fra revisorerne samt bestyrelsens eller medlemmers forslag og bestyrelsen stillingtagen hertil.

Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Dagsordenen   1.   Åbning

                        2.   Optælling af fremmødte medlemmer og fuldmagter

                        3.   Valg af dirigent

                        4.   Bestyrelsens beretning

                        5.   Godkendelse af regnskab

                        6.   Godkendelse af budget og kontingent for næste år

                        7.   Valg af bestyrelse og suppleanter

                        8.   Valg af revisorer og suppleanter

                        9.   Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

                                10.   Eventuelt

§14. Den ekstraordinære generalforsamling

Vedtagelse af ethvert forslag, der ikke fremgår af emner på dagsordenen, kræver indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, der kan træffe beslutninger vedrørende ethvert emne, der måtte være af interesse for foreningen, herunder valg af bestyrelse. Følgende emner kræver altid en ekstraordinær generalforsamling:

1.   Hel eller delvis vedtægtsændring                                           

 • Opløsning af foreningen
 • Disposition over og overdragelse af fast ejendom
 • Godkendelse af hjemstedsændring
 • Eksklusion af medlemmer

Vedtægtsændringer skal registreres på foreningsregisteret inden for en frist på en måned.         Side 5.

§ 15. Beslutningsdygtighed

Såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig når mindst 15% af medlemmerne er til stede, idet dette antal ikke er nødvendigt ved den anden indkaldelse, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Mellem første og anden indkaldelse skal der være mindst ½ time.

Af hensyn til optælling af medlemmer og afgivne stemmer, skal fuldmagter afleveres til bestyrelsen senest umiddelbart før afholdelsen af mødet. Formanden, næstformanden eller en på mødet valgt dirigent leder mødet.

§ 16. Afstemninger

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte medlemmer, med undtagelse af de beslutninger, der vedrører vedtægtsændringer, hvortil der kræves et stemmetal på 2/3 af de fremmødte medlemmer. Ved opløsning af foreningen foregår afstemningen i henhold til reglerne i § 35.

Stemmeafgivelsen sker ved hemmelig afstemning med mindre der enstemmigt træffes beslutning om stemmeafgivelse ved håndsoprækning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres referat af generalforsamlingen, som underskrives af formanden.

§ 17. Stemmeafgivelse ved fuldmagt

Ethvert medlem kan afgive sin repræsentation til et andet medlem til en bestemt generalforsamling. Et medlem kan ikke repræsentere mere end 2 ikke tilstedeværende medlemmer. En fuldmagt skal angive det fuldmagtsgivende medlems navn, medlemsnummer og underskrift. Fuldmagten er kun gyldig til det møde, den gives til.

Om bestyrelsen

§ 18. Bestyrelsens sammensætning og valgperiode

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 6 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og mindst 2 menige medlemmer. Samtlige medlemmer af bestyrelsen samt suppleanterne vælges for 2 år. Alle kan genvælges.

Bestyrelsen meddeler fuldmagt til de personer, der er nødvendige for at repræsentere foreningen.

§ 19. Valg og supplering

For at være medlem af bestyrelsen er det en betingelse at være myndig, at være i besiddelse af sine  borgerlige rettigheder. Bestyrelsen vælges i henhold til vedtægterne.

Efter indkaldelse af den generalforsamling, der skal vælge bestyrelsen, skal de medlemmer, der ønsker opstilling meddele dette skriftligt til bestyrelsen senest 8 kalenderdage før afholdelsen af generalforsamlingen. I valgperioden kan formanden eller bestyrelsen udnævne et medlem, der så sidder i bestyrelsen indtil næste generalforsamling, hvor vedkommende kan opstilles til valg.

§ 20. Fratrædelse fra et hverv

Fratrædelse fra et hverv kan ske af følgende årsager:

 1. Dødsfald eller erklæring om dødsfald
 2. Umyndiggørelse eller tab af borgerlige rettigheder
 3. Domstolsafgørelse
 4. Ved udløb af mandatperioden
 5. Udmeldelse
 6. Generalforsamlingsbeslutning
 7. Fortabelse af medlemskab

Medlemmer af bestyrelsen har følgende funktioner:

§ 21. Formandens funktioner

 1. At repræsentere foreningen overfor enhver slags person, offentlig myndighed og offenretslige eller privatretslige institutioner
 2. Lede bestyrelsens aktiviteter
 3. Indkalde til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
 4. Lede bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
 5. Gennemføre de af bestyrelsen og generalforsamlingen trufne beslutninger og kan i henhold hertil indgå de aftaler eller kontrakter og underskrive de dokumenter, der måtte være nødvendige.
 6. Godkende udgifter og betalinger
 7. Afgøre afstemninger ved stemmelighed
 8. Påtegne beslutningsreferater
 9. Udøve enhver anden funktion, der måtte være naturligt forbundet med hvervet

§ 22. Næstformandens funktioner

Det påligger næstformanden at udføre formandens funktioner, såfremt formanden ikke er til stede, eller hvis hvervet er ubesat, samt repræsentere foreningen når bestyrelse eller generalforsamlingen træffer beslutning herom.

§ 23 Sekretærens funktioner

 1. At deltage i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger og skriver mødereferat
 2. Bistå formanden i forbindelse med fastsættelse af dagsorden og mødeindkaldelser
 3. Modtage meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne samt enhver skrivelse eller meddelelse fra foreningens medlemmer
 4. Føre foreningens dokumentation
 5. Udstede udskrifter og referater
 6. At have foreningens arkiver og bøger i forvaring med undtagelse af regnskabsbøgerne
 7. At udføre enhver anden funktion, der måtte være naturligt forbundet med hvervet

§ 24. Kasserer og revisorer

Kassererens funktion:

      a.   At indkassere foreningens midler, opbevare dem og administrere dem i henhold til det af bestyrelsen eller generalforsamlingen fastsatte

 1. Foretage betalinger med formandens godkendelse
 1. Føre regnskabsbøger og opfylde skattebestemmelserne
 2. Fremsætte forslag til budgetterne og udarbejde de årlige balancer
 3. Udføre enhver anden funktion, der måtte være naturligt forbundet med hvervet

Revisorernes funktion:

Generalforsamlingen vælger hvert år blandt medlemmerne eller blandt udenforstående personer 2 revisorer og 2 suppleanter til revision af regnskabet. De skal ikke nødvendigvis være statsautoriserede eller specifikt uddannede til udførelse af revisionsarbejde. Mindst 14 dage inden afholdelsen af generalforsamlingen skal revisorerne fremsende en regnskabspåtegning, der enten godkender eller kommenterer regnskabet.

§ 25. De menige medlemmer

Har de særlige opgaver, som bestyrelsen eller generalforsamlingen pålægger dem. Generalforsamling bestemmer antallet af menige medlemmer.

§ 26. Indkaldelser og møder

Bestyrelsen indkalder til mindst 4 ordinære bestyrelsesmøder om året, hvor formanden og sekretæren deltager. Ekstraordinære møder kan indkaldes, såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer eller et simpelt stemmeflertal ønsker det. 50 foreningsmedlemmer kan ligeledes forlange et møde afholdt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

§ 27. Bestyrelsens kompetencer

 1. At udarbejde aktivitetsplaner
 2. Meddele generelle eller særlige fuldmagter
 3. Godkende og organisere de af bestyrelsen eller generalforsamlingen vedtagne aktiviteter
 4. Godkende budgettet inden dets forelæggelse for generalforsamlingen
 5. Godkende regnskabet inden dets forelæggelse for generalforsamlingen
 1. Udarbejde de årlige regnskaber med noter til generalforsamlingen                                 
 2. Nedsætte arbejdsgrupper eller underklubber såfremt dette måtte være påkrævet. Arbejdsgrupper og klubber ledes som bestemt på det første konstituerende møde.

Bestyrelsens medlemmer kan ikke gøres økonomisk ansvarlige eller til genstand for nogen form for erstatningskrav i relation til foreningen, myndighederne eller tredje mand.

§ 28. Hvervenes vederlagsfrihed

Hvervene udføres vederlagsfrit og der kan aldrig opnås vederlag for udførelse af hvervet, dog bortset fra refusion af de udgifter, der måtte være opstået som følge af udførelsen af hvervet. Det forudsættes, at disse omkostninger dokumenteres og godkende Fællesbestemmelser for ledelse

§ 29. Referater

       1.   For hvert møde skriver sekretæren referat, der indeholder angivelse af dagsorden, sted samt indholdet af de trufne beslutninger.

       2.   Af referaterne fremgår det, efter anmodning fra medlemmerne, de afvigende stemmer fra  den trufne beslutning, stemmeundladelse samt de årsager, der ligger til grund herfor.

 • Referaterne godkendes med det samme eller på næste møde, idet sekretæren udskriver  kopier. Eventuel senere godkendelse af referatet skal påtegnes med angivelse af årsag.
 • Referaterne skal underskrives af sekretæren med formandens påtegnelse.

§ 30. Anfægtelse af beslutninger

Medlemmerne kan anfægte de af foreningens beslutninger og handlinger, som de finder i strid med vedtægterne, inden for en frist på 40 dage, regnet fra datoen for vedtagelsen. Medlemmerne kan anmode om berigtigelse eller omstødelse og i givet fald om forebyggende ophævelse, eller sammenlægge begge fordringer på den i den civile retsplejelov fastsatte måde.

Dokumentations- og regnskabsregler, startkapital og økonomiske midler

§ 31. Foreningens bøger

Foreningen skal have følgende dokumenter:

 1. Ajourført medlemsregister
 2. Regnskabsbøger
 3. Fortegnelse over aktiver
 4. Foreningsledelsens mødereferater.
 5. Ethvert andet dokument, der måtte være påkrævet efter den gældende lovgivning         

§ 32. Stiftelseskapital                                                                              

Den tilpassede stiftelseskapital udgøres af foreningens likvider på datoen for den ekstraordinære generalforsamlings vedtagelse af nærværende tilpassede vedtægter, og som andrager 85.000 euro skriver femogfirs tusind euro.

§ 33. Finansiering

De økonomiske midler består af:

 1. Indskud
 2. Årligt medlemskontingent
 3. Indkomster fra foreningens aktiviteter
 4. De tilskud og gaver foreningen måtte modtage samt de på den generelle formue påløbne renter

Fortjenesten, som foreningen opnår som følge af de økonomiske aktiviteter, herunder tjenstydelserne, anvendes udelukkende til varetagelse af foreningens formål.

§ 34. Regnskabsår og budget

 1. Foreningens regnskabsår svarer til kalenderåret, d.v.s. det løber fra 1. januar til 31. december. Regnskab og dokumentation indleveres til opbevaring hos sekretæren, der stiller det til rådighed for medlemmerne
 2. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der skal godkendes på generalforsamlingen
 3. Regnskabet skal ligeledes godkendes hvert år på generalforsamlingen

Det årlige budget kan ikke overstige 100.000 euro, med mindre der erhverves fast ejendom.

Opløsning af foreningen og anvendelse af foreningens kapital

§ 35. Opløsningsgrunde

 1. Det i lovgivningen angivne, i § 39 i handelslovbogen eller i anden gældende lovgivning
 2. Ved retskraftig domstolsafgørelse
 3. Eller ifølge medlemmernes fri vilje udtrykt på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette formål

Til opløsning af foreningen kræves beslutning truffet med ¾ af de tilstedeværende stemmer på generalforsamlingen og med tilstedeværelse af mindst halvdelen af medlemmerne.

Til vedtagelse af denne beslutning tillades repræsentation ved fuldmagt ikke.

Hvis den krævende beslutningsdygtighed ikke opnås, kan bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvorpå der til vedtagelse af beslutning om opløsning kun kræves ¾ af de fremmødtes stemmer.

                                                                                                          

§ 36. Repræsentation til afvikling af Foreningen

Ved opløsning af foreningen indledes en afviklingsperiode, hvorunder foreningen bibeholder sin juridiske personlighed. Medlemmerne af bestyrelsen omdannes på tidspunktet for opløsningen til likvidatorer af foreningen, med mindre generalforsamlingen vælger en anden repræsentation til at varetage likvidationen.

Under likvidatorerne henhører:

 1. At påse at foreningens formue forbliver intakt
 2. Afslutte de udestående operationer og foretage nye, der måtte være nødvendige for likvidationen
 3. Indkassere foreningens tilgodehavender
 4. Likvidere formuen og betale kreditorerne
 5. Anvende foreningens tilbageværende aktiver i henhold til de i vedtægternes § 37 fastsatte formål
 6. Anmode om sletning af foreningens registrering i foreningsregistret

I tilfælde af foreningens insolvens indleder bestyrelsen eller anden valgt likvidationsrepræsentation omgående den behørige konkurssag for den kompetente dommer.

§ 37. Anvendelse af formuen

De tilbageværende aktiver anvendes, efter de i foreningslovens fastsatte formål, på kulturelle eller almennyttige institutioner med samme formål af almen interesse.

Mijas den 8. marts 2009