Petanque

Hver uge tirsdag til fredag mødes en flok glade mennesker i forskellige hold til rigtig hyggelige petanque matcher på vore baner.

Petanque er et meget fornøjeligt og socialt spil, som absolut ikke er fysisk krævende, men som appellerer til både individuel og holdmæssig indsats, og spillereglerne er så enkle, at du kan være med i spillet helt fra starten.

Det koster 25 euro om året at være medlem af petanque klubben, og som medlem kan du invitere en gæst med til spillet for 3 euro pr. gang.

Husk at du skal være medlem af Club Danes for at deltage i petanque.

Kontakt Lis på klubbens kontor tlf. 952 472 880, hvis du vil høre om mulighederne for at starte med petanque på et af holdene.

Begynd at spille Petanque

Petanque er nok verdens mest sociale spil. Enkle regler, men samtidigt et meget taktisk spil. Du er velkommen til at møde  op en fredag kl. 10.45. Vi har kugler du kan låne, så du kan prøve at spille med og ikke mindst, se hvor vi hygger os.

Klubturnering Petanque

I lighed med sidste år afholdes en klubturnering, som i år er udsat til efteråret.

 Der kommer opslag i klubben med nærmere orientering. Reserver dagen.

*********************************************************************************************

                   Vedtægter og love for   “PETANQUEKLUBBEN ” under                                                                      Club Danés

1 Klubbens navn og formål

 Stk. 1  Klubbens navn er ”Petanqueklubben” (I det efterflg. kaldet PCD) og er stiftet under Club Danés. Klubbens hjemsted er Mijas Costa.

Stk. 2  Klubbens formål er at drive de af Club Danés anlagte Petanquebaner og de hertil  Knyttede arrangementer, såvel sportslige som sociale.

           2 Medlemmernes rettigheder og pligter

 Stk. 1  Kun medlemmer af  Club Danés kan optages som medlem af  PCD. Optagelse som medlem og betaling herfor sker på kontoret i Club Danés.

Stk. 2  Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen i Club Danés i samråd med bestyrelsen for Petanqueklubben og skal betales inden 1. marts. Hvis manglende indbetaling overstiger den fastsatte betalingsfrist med over 2 måneder slettes man som medlem og fortaber dermed retten til at benytte banerne.

Stk. 3  Kun medlemmer af Club Danes har ret til at benytte banerne, dog kan enkelt  gæstespillere benytte banen i selskab med et medlem af  PCD mod et af bestyrelsen  i PCD fastsat gebyr. Gæstespillere kan kun deltage 3 gange, herefter kræves medlemskab. Et petanquehold består af 12 spillere, men det enkelte hold kan i enighed vedtage at øge dette antal. Består et petanquehold af mindre en 12 spillere, er det forpligtet til, på given foranledning, at optage nye spillere.

Stk. 4  Ved benyttelse af banerne er såvel spillerne, som spillernes gæster pligtige at efterkomme henstillinger fra spilleledelsen og/eller et af klubbens bestyrelsesmedlemmer.

               3 Klubbens ledelse

Stk. 1  Klubben drives af en bestyrelse på mindst  4 og max. 6 medlemmer.  Bestyrelsen konstituerer sig selv, idet der vælges 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer,1 sekretær  og evt. 2 menige bestyrelsesmedlemmer samt 1 revisor. Bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for 2 år på klubbens årlige generalforsamling, dog vælges, på den stiftende generalforsamling, halvdelen  af bestyrelsesmedlemmerne for kun 1 år. (Næstformand og sekretær)

Stk. 2  Fratræder et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen udpege en stedfortræder, som fungerer indtil førstkommende generalforsamling

                4 Generalforsamling

Stk. 1  Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 2  Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 1 måned inden generalforsamlingen  i Club Danés. Tidspunkt og sted fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3  Indkaldelse med udførlig dagsorden sker efter bestyrelsens valg skriftligt, ved bekendtgørelse i de danske medier eller ved opslag ved kontoret senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Stk. 4  Den ordinære generalforsamlings dagsorden :

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om klubbens virksomhed.
  3. Aflæggelse af regnskab og budget
  4. Forslag til fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
  7. Eventuelt

Stk. 5  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til klubbens formand senest 14 dage før generalforsamlingen og medtages på dagsordenen. Kandidater til bestyrelse kan opstilles på generalforsamlingen, men skal forinden, og indenfor ovennævnte tidsfrist, skriftligt meddele bestyrelsen, at de er villige til at modtage valg.

                 5 Ekstraordinær generalforsamling

 Stk. 1  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst 15 af medlemmerne, forudsat at dette antal overstiger 10 % af medlemstallet, til bestyrelsen indsender skriftligt krav herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. En sådan generalforsamling skal indkaldes senest 1 måned efter, at bestyrelsen har modtage begæringen. PCD´s bestyrelse kan på eget initiativ indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2  Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes i perioderne 1.maj til 30.september og 15.december til 15.januar.

                6 Afstemning

Stk. 1  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte.

Stk. 2  Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3  Alle beslutninger, undtagen beslutning om vedtægtsændringer eller om klubbens opløsning, afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Stk. 4  Ved valg af bestyrelse stemmes der skriftligt, hvis der er opstillet flere end 3 kandidater.

I tilfælde af stemmelighed foretages om fornødent omvalg blandt de kandidater, der har opnået lige mange stemmer. Samme regler for omvalg gælder, hvis der er opstillet flere end 6 kandidater på den stiftende generalforsamling.

                  7 Vedtægtsændringer

 Stk. 1  Ændring af vedtægter kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og skal, for at være gyldig, efterfølgende godkendes af bestyrelsen i Club Danés.

Stk. 2   Vedtægtsændringen skal være opført på generalforsamlingens dagsorden og være fremsendt sammen med indkaldelsen. Stemmereglerne følger bestemmelserne i 9 Stk.2.

                  8 Sanktioner

 Stk. 1.  Såfremt et medlem udviser upassende opførsel, nægter at rette sig efter klubbens regler eller på anden måde obstruerer klubbens aktiviteter eller omdømme, kan medlemmet af bestyrelsen i PCD idømmes karantæne i op til 4 uger. Inden idømmelse af boden skal medlemmet gøres opmærksom på sin uhensigtsmæssig optræneden,  første gang mundtlig, og herefter med en skriftlig advarsel, som fremsendes i kopi til bestyrelsen i Club Danés.

Stk. 2.  Hvis et medlems opførsel gentagne gange giver anledning til påtale eller er af en særlig grov karakter, kan sagen forelægges bestyrelsen i Club Danés med en indstilling til eksklusion af medlemmet.

                  9 Klubbens opløsning

Stk. 1  Forslag om klubbens opløsning kan kun fremsættes af bestyrelsen og kan kun behandles på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Beslutningen skal, for at være gyldig, efterfølgende godkendes af bestyrelsen i Club Danés.

Stk. 2  For at opløsning kan besluttes, må 75 % af medlemmerne stemme herfor. Såfremt

75 % af medlemmerne ikke er fremmødt, men 75 % af de fremmødte stemmer for forslaget, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan godkendes ved simpelt stemmeflerhed blandt de fremmødte.