Skydeklub Danés

Vi glæder os i bestyrelsen, til at starte 2022 med en nytårskur.

15. januar               Øvelsesskydning / nytårskur

22. januar               Registreret skydning

29. januar               Øvelsesskydning

05. februar             Øvelsesskydning samt  generalforsamling 

12. februar            Reg. skydning

29. februar            Øvelsesskydning med overraskelser                                                                        
26. februar            Fastelavnsskydning med frokost

05. marts               Pokalskydning 

12. marts               Kønnes Kamp

19.  marts              Øvelsesskydning

26. marts               Reg. skydning

02. april                100 point skydning

10. april                Øvelsesskydning med præmier

16. april                Påskeskydning med frokost

23. april Superskydning med sæsonafslutning med hygge og knas

*******************************************************************************

Skydeklub Danés / Ordinær Generalforsamling

Den 5. februar 2022 kl. 12.30

på skydebanen.

Dagsorden

 1. Formandsberetning
 2. godkendelse af regnskab
 3. godkendelse af budget og kontingent
 4. behandling af indkommende forslag
 5. valg af bestyrelsesmedlemmer, Hennig Gjersted fratræder
 6. valg af revisor og revisor suppleant

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før Generalforsamlingen.

Vi skyder på en lukket bane ved Club Danés

Der er geværskydning hver  lørdag fra 11 – 13.

Kontingentet er 25 € om året og alle er velkomne.
Alle henvendelser vedr. aktiviteter i Skydeklub Danés bedes rettet til:

Henning Gjerstrup 
Tlf. 604 40 43 24

gjerstrup@gmail.com

Husk,- at I skal være medlem af Club Danés for at deltage i aktiviteterne. 

*************************************************************************************

Bestyrelsen

Formand

Kaj Munch

kajmunch@gmail.com

Næstformand

Finn S. Pedersen

wilcoxclary@gmail.com

Sekretær

Henning Gjerstrup

henninggjerstrup@gmail.com

Kasserer

Henning Gjerstrup, Poul Lauridsen, Jørgen Aaen og Kaj Munch

Bestyrelsesmedlemmer

Poul Lauridsen bettypoul@gmail.com

Jørgen Aaen aaen.jorgen@gmail.com

Suppleanter

Jens Gylling solgylling@yahoo.dk

Revisor

K.B. Kristiansen

Birgitte Theill

*********************************************************************************************

VEDTÆGTER FOR SKYDEKLUB DANÉS

1  Klubbens navn og formål

Stk. 1  Klubbens navn er ”Skydeklub Danés” (i det efterfølgende kaldet SD) og er stiftet under Club Danés. Klubbens hjemsted er Mijas Kommune.

Stk. 2  Klubbens formål er at drive en skydebane og de tilknyttede arrangementer, såvel sportslige som sociale.

§ 2  Medlemmernes rettigheder og pligter

Stk. 1  Kun medlemmer af Club Danés kan optages som medlem af SD. Optagelse som medlem og betaling herfor sker på skydebanen.

Stk. 2  Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen i SD og skal betales inden 1. marts. Kontingentændringer er dog aftalt i forvejen mellem bestyrelserne i SD og Club Danés. Hvis manglende indbetaling overskrider den fastsatte betalingsfrist med over 2 måneder, slettes man som medlem og fortaber dermed retten til at benytte skydebanen.

Stk. 3  Kun samtidig medlemskab af Club Danés og SD giver ret til at benytte skydebanen. Dog kan enkelte gæster benytte banen i selskab med et medlem af SD, mod et af bestyrelsen i SD fastsat gebyr. Gæster kan kun deltage i skydningen 3 gange, herefter kræves medlemskab.

Stk. 4  Skydningerne ledes af en skydebaneinstruktør. Ved benyttelse af banen er såvel medlemmer, som medlemmernes gæster, pligtige at efterleve skydebanereglementet, som forefindes på skydebanen, samt efterkomme henstillinger fra skydebaneinstruktøren og/eller klubbens bestyrelsesmedlemmer.

§ 3  Klubbens ledelse

Stk. 1  Klubben drives af en bestyrelse på mindst  4 medlemmer.  Bestyrelsen konstituerer sig selv, idet der vælges 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær og evt. 2 bestyrelses-medlemmer samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for 2 år på klubbens årlige generalforsamling. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges i ulige år (formand og sekretær) og den anden halvdel (næstformand) i lige år. På bestyrelsesmøder er formandens stemme udslagsgivende ved stemmelighed.

Stk. 2  Fratræder et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, eller finder bestyrelsen det ønskeligt eller nødvendigt at udvide bestyrelsen, kan den udpege en stedfortræder eller nye medlemmer til bestyrelsen, som fungerer indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 3  SD’s bestyrelse fastlægger klubbens præmiepolitik.

§ 4  Generalforsamling

Stk. 1  Generalforsamlingen er SD´s højeste myndighed.

Stk. 2  Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 1 måned inden generalforsamlingen i Club Danés. Tidspunkt og sted fastsættes af SD’s bestyrelse.

Stk. 3  Indkaldelse med udførlig dagsorden skal ske, efter bestyrelsens valg enten skriftligt, ved bekendtgørelse i de danske medier, ved opslag på skydebanen eller ved CD’s kontor senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Stk. 4  Den ordinære generalforsamlings dagsorden :

Stk. 5  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til klubbens formand senest 14 dage før generalforsamlingen og medtages på dagsordenen. Kandidater til bestyrelsen kan opstilles på generalforsamlingen, men skal forinden, og indenfor ovennævnte tidsfrist, skriftligt meddele bestyrelsen, at de er villige til at modtage valg.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen indkalder til det, eller når mindst 25 medlemmer, forudsat at dette antal overstiger 10 % af medlemstallet, indsender skriftligt krav til bestyrelsen herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. En sådan generalforsamling skal indkaldes til senest 1 måned efter at bestyrelsen har modtaget begæringen.

Stk. 2  Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes i perioderne 1. maj til 30. september og 15. december til 15. januar.

§ 6   Afstemning

Stk. 1  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 2  Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har alene SD’s medlemmer.  Medlemmer, som er i restance med kontingent har ikke tale- og stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3  Afstemning om vedtægtsændringer eller om klubbens opløsning følger reglerne i §9 stk. 2.

Stk. 4  Ved valg af bestyrelse stemmes der skriftligt, hvis der er opstillet flere kandidater end der er behov for. I tilfælde af stemmelighed foretages om fornødent omvalg blandt de kandidater, der har opnået lige mange stemmer.

§ 7   Vedtægtsændringer

Stk. 1  Ændring af vedtægter kan kun ske på en ordinær eller en ekstraordinær general- forsamling og skal efterfølgende godkendes af bestyrelsen i Club Danés.

Stk. 2  Forslag til vedtægtsændring skal være opført på generalforsamlingens dagsorden og skal bekendtgøres senest sammen med indkaldelsen.

§ 8  Sanktioner

Stk. 1  Såfremt et medlem udviser upassende opførsel, nægter at rette sig efter klubbens regler eller på anden måde obstruerer klubbens aktiviteter eller skader dens omdømme, kan medlemmet af bestyrelsen i SD idømmes karantæne i op til 4 uger. Inden idømmelse af boden skal medlemmet gøres opmærksom på sin uhensigtsmæssige optræden, første gang mundtlig og herefter med en skriftlig advarsel, som fremsendes i kopi til bestyrelsen i Club Danés.

Stk. 2  Hvis et medlems opførsel gentagne gange giver anledning til påtale eller er af en særlig grov karakter, kan sagen forelægges bestyrelsen i Club Danés med en indstilling om eksklusion af medlemmet.

§ 9  Klubbens opløsning

Stk. 1  Forslag om klubbens opløsning kan kun fremsættes af bestyrelsen og kan kun behandles på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Beslutningen skal godkendes af bestyrelsen i Club Danés.

Stk. 2  For at opløsningen kan besluttes, må 75 % af medlemmerne stemme herfor. Såfremt 75 % af medlemmerne ikke er fremmødt, men 75 % af de fremmødte stemmer for forslaget, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan godkendes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

 1. Valg af dirigent.
  1. Bestyrelsens beretning.
  1. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
  1. Godkendelse af budget og kontingent.
  1. Behandling af indkomne forslag.
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant.
  1. Eventuelt.